آشنایی بیشتر با کمپانی GENT انگلستان

آشنایی بیشتر با کمپانی GENT انگلستان

هانیول جنت تولید کننده پیشرو در زمینه شناسایی و زنگ خطر آتش سوزی و ابتکاری است. جنت با داشتن شبکه گسترده ای از متخصصان در سراسر انگلستان ، انتخاب و کنترل بی نظیر سیستم ایمنی در برابر آتش خود را به کاربران نهایی ارائه می دهد. با این  وجود میراث تولید افتخار انگلستان که به دهه 1930 باز می گردد ، جنت به یک برند تجاری تبدیل شده است که در سراسر جهان شناخته می شود.
 

مدیریت و کنترل سطوح دسترسی در بیمارستان ها

مدیریت و کنترل سطوح دسترسی در بیمارستان ها

امروزه در بیمارستان ها با توجه به صرف هزینه های بسیار زیاد جهت تامین تجهیزات تخصصی و داروها و همچنین حضور دائمی بیماران و افراد عمومی به عنوان بازدید (ملاقات) کننده، همواره نیاز به حضور افراد مختلف جهت کنترل تردد افراد، بیماران ، کادر پزشکی و پرسنلی در بیمارستان ها بوده است.
اجرای سیستم کنترل تردد و مدیریت سطوح دسترسی در بیمارستان ها منجر به افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران، ارتقای سطح کیفی بیمارستان و همچنین افزایش امنیت در بیمارستان ها و مراکز درمانی می گردد.


استاندارد های ایمنی و حریق در بیمارستان ها

آتش سوزی یكی از خطرناكترین پدیدههـایی اسـت كه خسارات جانی و مالی عمدهای را به وجـود مـی آورد. بیمارستانها و مراكـز پزشـكی درمـانی از جملـه مكانهایی هستند كه هر ساله تعداد زیـادی از حـوادث حریق را بـه خـود اختصـاص مـی دهـد.
ازآنجاكـه ساكنین بیمارسـتان عمومـاً افـراد نـاتوانی هسـتند كـه امكان نجات خـود را ندارند، آتش سوزی در بیمارسـتان بیشتر از هر مكـان عمـومی دیگـری مـی توانـد باعـث خسـارات جــانی شــود. بـعـلاوه بــه دلیـل وجـود دســتگاه ها و تجهیــزات گــران قیمــت و متعــدد در بیمارستان ها، آتش سوزی می تواند خسارات مالی زیادی را در پی داشته باشد . ضمن اینكـه هرگونـه وقفـه در كار بیمارستان به دلیل حوادثی همچون حریق با توجـه به ماهیت كار بیمارستان در ارائـه خـدمات درمـانی بـه جامعه بسیار حائز اهمیت بوده و ایمنـی بیمارسـتان ها در برابر آتش سوزی یكی از فاكتورهای مهم به شمار می آید.