نماینده سیستمهای اطفاء حریق

  • آبی AG (اسپانیا)
  • گازی SIEX (اسپانیا)
  • ایروسل EPOTOS (روسیه)