نماینده انحصاری تولید کنندگان اروپا 

  • GENT (انگلستان)
  • ARGUS ( ایتالیا)