• نماینده رسمی فرمکث اسپانیا در شرق کشور
  • در دو نسل Analog و IP
  • با قابلیت ارتباط با خانه هوشمند