نماینده سیستمهای صوت حرفه ای آمفی تئاتر و تالارها:

  • هوراند
  • مزدک