سیستم هاي اعلام و ردیابی حریق ( GENT انگلستان)

گروه مهندسی پژواك با اتکا به دانش فنی کارشناسان خود در طی 30 سال فعالیت افتخار طراحی وتجهیز پروژهاي متعددي را در سطح خراسان و ایران داشته و در این راستا به عنوان نماینده تولیدکننده معتبری  همچون GENT انگلستان فعالیت نموده و میتواند سیستم های متعارف (Conventional) و آدرس پذیر IntelegentAdderessabell system را مطابق با آخرین استانداردهاي بین المللی مشاوره طراحی و اجراء نماید .سیستم اعلام حریق به عنوان یکی از الزامات در ساختمان هاي مسکونی ، اداري ، تجاري و اقامتی مطرح می باشد وضرورت دارد این سیستم مطابق با استانداردهاي بین المللی و ضوابط آتش نشانی و مقررات ملی ساختمان در این بناها اجراء شود.

سیستم هاي اعلام و ردیابی حریق (ARGUS ایتالیا)

گروه مهندسی پژواك با اتکا به دانش فنی کارشناسان خود در طی 30 سال فعالیت افتخار طراحی وتجهیز پروژهاي متعددي را در سطح خراسان و ایران داشته و در این راستا به عنوان نماینده تولیدکننده معتبری همچون ARGUS ایتالیا فعالیت نموده و میتواند سیستم هاي متعارف (Conventional) و آدرس پذیر IntelegentAdderessabell system را مطابق با آخرین استانداردهاي بین المللی مشاوره طراحی و اجراء نماید.سیستم اعلام حریق به عنوان یکی از الزامات در ساختمان هاي مسکونی ، اداري ، تجاري و اقامتی مطرح می باشد وضرورت دارد این سیستم مطابق با استانداردهاي بین المللی و ضوابط آتش نشانی و مقررات ملی ساختمان در این بناها اجراء شود.

سیستم هاي اطفاء حریق SIEX

گروه مهندسی پژواک با توجه به اهمیت سیستم هاي اطفاء حریق و در راستاي کاهش خسارات مالی وجانی ناشی از حریق امادگی دارد تا با ارائه سیستم هاي اطفاء حریق متناسب با نیاز و کاربري هاي گوناگون و با استفاده از استاندارد هاي روز دنیا همچون NFPA پروژه هارا ایمن سازي نماید.

در این راستا خدمات خود را در دوبخش مختلف سیستم هاي اطفاءحریق پایه ابی همچون اسپرینکلر–- در این راستا خدمات خود را در دوبخش مختلف سیستم هاي اطفاءحریق پایه ابی همچون اسپرینکلر–و ایروسل به پروژه ها ارائه می نماید.

کابل هاي مقاوم در برابر ضربه و حریق DRAKA

گروه مهندسی پژواك به عنوان نماینده رسمی ، انحصاري و واردکننده کابل هاي مقاوم در برابرضربه و حریق ساخت شرکت Draka در ایران فعالیت  دارد . شرکت Draka  به دلیل بهره گیري ازمواد اولیه باکیفیت و استفاده از تکنولوژي روز دنیا در محصولات خود توانسته است کامل ترین شکل استاندارد هاي جهانی را دریافت و بسیاري از پروژه هاي شاخص بین المللی را در رزومه کاري خودجاي دهد.

کابل هاي کواکسیال و شبکه

گروه مهندسی پژواك تکیه بر تجارت ارزنده خود در زمینه طراحی،مشاورهواجراي سیستم هاي نظارت تصویري و آنتن مرکزي در بسیاري از پروژه هاي شاخص داخلی،کابل هاي کواکسیال و شبکه بر اساس تولیدات DME prolink را به عنوان یک برند با کیفیت براي ایجاد زیر ساختی مطلوب برگزیده است وتهیه آنرا در داخل کشور آسان نموده است.

سیستم هاي صوت و پیچینگ-کنفرانس و پخش موزیک (هوراند و مزدک)

گروه مهندسی پژواك در طی فعالیت خود در ارتباط با سیستم هاي صوت و پیجینگ و پخش موزیک و صوت حرفه اي را براساس استاندارد هاي جهانی طراحی و پروژه هاي مختلفی اجراء نموده است .این دفتر به عنوان نماینده رسمی تجهیزات پیجینگ هوراند و مزدک آمادگی دارد تا انواع بلندگوهاي سقفی ، دیواري و دکوراتیو را همراه با انواع رك هاي صوتی و تقویت ک ننده هاي مناسب جهت پروژه شما ارائه نماید .محاسبه توان با ارائه طرح و اجراء سیستم ،مطابق استانداردهاي بین المللی ازتوانمندي هاي گروه مهندسی پژواك است .